Etika podnikání je zásadou dlouhodobé stability společnosti, založené na službě veřejnosti a přidané hodnotě naší práce

Přestože bývá tato politika v některém prostředí dočasnou konkurenční nevýhodou, zakládá dlouhodobou důvěru klientů v poctivost a nestrannost, loajalitu a vysokou profesionální úroveň našeho pracovního nasazení, zaměřeného na konečný úspěchu projektu a obecný prospěch veřejnosti.

_______________________________________________________________________


Ke klíčovým hodnotám naší společnosti patří zásady etického chování:


. úcta k zákonům a morálním hodnotám společnosti, odmítání praktik, mající kriminální charakter nebo přispívajících ke kriminálnímu jednání, jednání, podněcujícímu násilí, nebo jednání, profitující z násilí, podvodu, nouze jednotlivce či skupiny obyvatel, a zejména pak skupin se sníženou schopností obrany proti takovému jednání jako jsou děti, senioři, matky, handicapované osoby, odmítání jednání, podporující národnostní, společenskou nebo politickou nesnášenlivost, nehumánní praktiky

Tyto hodnoty upřednostňujeme před okamžitým efektem, vytvářejícím podhoubí pro pochybnosti, nedůvěru, obavy ze spolupráce s námi. S těmito hodnotami jsme rovněž spolehlivým partnerem pro naše subdodavatele a zaměstnance.


_______________________________________________________________________


Zásady etického podnikání vylučují kromě jiného:

. poskytování úplatků či jiných darů a protislužeb, majících charakter úplatků,
. různé formy obchodování a služeb ve vztahu k pracovníkům veřejné správy, zavdávající pochybnosti o nestrannosti jejich následného jednání a rozhodování,
. zaměstnávání pracovníků veřejné správy a jejich rodinných příslušníků (zejména pokud působí ve sféře námi cílených veřejných zakázek),
. využívání služeb lobbyistů a jiných prostředníků a zprostředkovatelů,
. kartelové dohody či jiné dohody, mající za cíl ovlivnit výsledek veřejných zakázek a poměry na relevantním trhu,
. skrytá podpora jiných uchazečů ve výběrových řízeních záměrným podáním nevýhodných nabídek,
. tendenční pomluvy a jiné formy očerňování konkurence a jejich zaměstnanců a jiné pletichy v průběhu výběrových řízení,
. propagandistické kampaně, mající za cíl poškodit  dobré jméno konkurence či jiných podnikatelských subjektů a osob, resp. tendenční vystupování ve sdělovacích prostředcích, mající za cíl ovlivnit prostředí obchodních vztahů,
. klamavou a negativistickou reklamu našich služeb,
. sponzorování politických stran a veřejných rozpočtů a jakoukoliv jinou politickou angažovanost,
. podporu jedné skupiny pracovníků veřejného zadavatele na úkor jiné skupiny,
. poskytování vědomě nepravdivých informací, zamlčování významných informací a poznatků, případně záměrně nesprávná a neefektivní technická řešení projektů, technická řešení s nadsazenými rozpočty, řešení škodlivá pro uživatele, veřejnost, zadavatele resp. třetí strany, jichž se důsledky projektu dotýkají či mohou dotýkat,
. současnou práci pro různé strany případného smluvního vztahu nebo přechod z jedné strany ke druhé ať už z ekonomických či jiných taktických důvodů,
. spolupráci se subjekty a osobami, které/kteří tyto a další zásady etického chování nevyznávají nebo nedodržují.

Zásady etického chování ve vztahu k zaměstnancům a spolupracovníkům vylučují:

. zneužívání ekonomické nebo sociální nouze těchto osob v neprospěch jejich spravedlivé odměny,
. ponižování osob a jakékoliv formy pracovní šikany,
. jakékoliv formy rasismu či národnostní nesnášenlivosti či diskriminace, diskriminace podle věku či pohlaví, diskriminace tělesně postižených osob, matek s dětmi, čerstvých absolventů škol, seniorů,
. zaměstnávání takových osob, které se sami takovými hodnotami a zásadami neřídí nebo je nedodržují.

Tyto a další zásady etického chování naší společnosti nepokrývají jen oblasti, upravené zákonem. Vychází z vědomí obecné morální zodpovědnosti naší společnosti, která prostor možného a dovoleného ve srovnání s tím, co dovoluje jako krajní možnost zákon, výrazně posiluje.


_______________________________________________________________________


Naše společnost zásadně vylučuje jakékoliv formy násilí a jeho přímé nebo nepřímé podpory. Tato zásada jednoznačně vylučuje souhlas s válkou, terorismem, násilnými převraty, obchodováním se zbraněmi či jakoukoliv její / jeho / jejich / jeho podporu.


Zásady etického podnikání proto vylučují kromě jiného:

. válka: souhlas s válkou v libovolné podobě, její přímou či nepřímou podporu, souhlas s vyzbrojováním libovolné z potenciálně válčících stran, materiální, finanční či verbální podporu libovolné z válčících stran, účast na kampaních vedoucích k vyvolání, eskalaci a podpoře válečného konfliktu či podpoře jedné z válčících stran, spolupráci se subjekty, které se výše uvedeným jednánáním otevřeně zabývají či ho podporují ap.,

. terorismus: souhlas s terorismem,  spolupráci se subjekty, které se terorismem zabývají či ho otevřeně či skrytě podporují,spolupráci se subjekty, které jsou z takové činnosti důvodně podezřivány,

. násilné převraty: souhlas s jakoukoliv formou nedemokratického převratu a zejména pak s násilnými převraty, účast na spiknutích a jejich podporu, spolupráci se subjekty, které organizují různé formy převratů a spiknutí, podporu takových subjektů, spolupráci se subjekty, které z nedemokraatických převratů vznikly,

. násilné potlačování demokratických práv obyvatel: souhlas s libovolnými formami násilného potlačování demokratických práv obyvatel a spolupráci se subjekty, které se tímto potlačováním zabývají či v nedávné době zabývaly,

. zbraně: obchodování se zbraněmi a zbrojním materiálem, podporu zbrojního sektoru a sektoru obchodování se zbraněmi.

V souvislosti s výše uvedeným naše společnost vylučuje možnost jakékoliv spolupráce s libovolnou z válčících stran v rámci ukrajinské krize, arabské krize a izraelského konfliktu s Palestinou.

V daný moment naše společnost vylučuje například možnost práce na jakémkoliv projektu na Ukrajině a to po celou dobu probíhající občanské války v této zemi. Naše společnost také vylučuje možnost spolupráce se subjekty tj. institucemi a osobami, které v daném konfliktu jakkoliv angažují a to i těmi, které se nachází na území EU a ČR. Tento postoj není vyjádřením sympatie či antipatije k libovolné z válčících stran, je vyjádřením odporu k válečnému konfliktu jako takovému.

Naše společnost odmítá rovněž jakékoliv formy nátlaku na libovolnou stranu ozbrojeného sporu včetně různých embarg, spekulativních útoků na hodnotu cizí měny či akcií na kapitálových trzích, útoků na svobodný tok peněz a kapitálu, svobodnou ekonomickou, obchodní, investiční, vědecko - technickou  kulturní a jinou spolupráci zemí. V případě zákonných překážek v obchodní spolupráci sice respektujeme příslušná zákonná pravidla, ale vyjadřujeme s nimi nesouhlas, tím spíš, že bývají přijímána pod nátlakem.

_______________________________________________________________________


Informace o podmínkách našich služeb získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz