Strategie udržitelného rozvoje

Naše společnost vyznává hodnoty, které respektují jednotu cílů sociálního a hospodářského rozvoje na jedné straně a ochrany životního prostředí na straně druhé.  Nejde nám však jen o to, aby byla pro budoucí generace zachována v maximální míře současná či dokonce zlepšující se podoba životního prostředí. Jde nám v širším kontextu i ochranu hodnot našeho kulturního dědictví, které jsme povinni předat našim následovníkům v maximálně nezměněné či dokonce zhodnocené podobě.

_______________________________________________________________________


Strategie udržitelného rozvoje v práci firmy Olbron Invent s.r.o.

Strategie udržitelného rozvoje vyžaduje soulad mezi sociálním a ekonomickým rozvojem a ochranou přírodního prostředí. Tato strategie vyžaduje rovněž ochranu neobnovitelných zdrojů energie a v našem pojetí i ochranu kulturního dědictví tj. historických a kulturních památek.

Naše společnost se k těmto hodnotám hlásí, což znamená, že ve své práci uplatňuje principy této strategie.  Uplatňuje ji dvojím způsobem - jednak tak, že se sama chová ekologicky a energeticky racionálně, jednak tak, že uplatňuje zmíněné principy ve výstupech své práce a to ať už jsou přímou objednávkou našich klientů nebo ne.

V prvém případě se, s ohledem na charakter naší práce, zaměřujeme zejména na problematiku:

. minimalizace námi vytvářeného odpadu co do celkového objemu i skladby
. elektronické komunikace, užívání elektronických verzí užívané i vytvářené dokumentace, minimalizace spotřeby papíru, tonerů a jiného zbytného spotřebního kancelářského materiálu
. důsledné separace vytvořeného odpadu, druhotného využití odpadu, je-li to v naší práci možné
. snižování energetické spotřeby našich spotřebičů, užívání světelných zdrojů s nízkou spotřebou, důsledné vypínání nepoužívaných spotřebičů, světla, topných agregátů
. snižování tepelných ztrát pracovních prostor, využívání ekologických zdrojů vytápění, zvyšování tepelné ochrany objektů
. racionalizace v oblasti cestování našich zaměstnanců, náhrady osobních setkání tele- a videokonferencemi
. minimalizace automobilové dopravy v práci, náhradního využívání hromadné dopravy všude tam, kde to je možné
. minimalizace rozsahu letecké dopravy, hledání nejkratších cest leteckých spojení
. dalších inovací a soustavného vzdělávání v daném oboru

V druhém případě prosazujeme ekologická a energeticky úsporná řešení, případně formulujeme zásady ekologické a energeticky úsporné politiky projektu tak, jako tomu bylo například u projektu Logistického a průmyslového parku v Orše, v Bělorusku (viz obrázek vedle) nebo v případě definice cílů rozvoje dopravního systému v Petrohradu. V obou případech se jednalo o naši přidanou hodnotu, kterou objednávka našich služeb neobsahovala.

Naší dosavadní zkušeností je, že prosazování principů udržitelného rozvoje nachází u našich klientů spíše příznivou než negativní odezvu, byť se pochopitelně a to zejména na východě od našich hranic bez vysvětlování a argumentace neobejde.

Ekologický a energetický management jsou součástí našeho systému řízení. Ekologický a energetický management se snažíme prosadit i u našich klientů, případně v projektech, které řešíme. Naše práce v dané oblasti nachází oporu v naší vlastní vnitrofiremní environmentální a energetické strategii, která odpovídá zásadám environmentálního a energetického managementu v souladu s evropskou normou ISO 14001 resp. ISO 50001.


_______________________________________________________________________


Ochrana kulturního dědictví

Součástí naší strategie udržitelného rozvoje je ochrana kulturního dědictví národů, což v kontextu České republiky znamená především ochranu historických a kulturních památek, a také původního charakteru a podoby zástavby českých měst a českých obcí.

Procesy ochrany kulturního dědictví nebývají u projektantů a poradců tak důsledně formalizovány, jako v případě ochrany životního prostředí nebo ochrany přírodních a energetických zdrojů.

Právní rámec ochrany kulturních památek je sice v České republice poměrně vyspělý, postihuje však spíše hraniční chování než chování cílové, tj. vytváří spíše rámec ochrany nežádoucího, něž rámec směřování k chtěnému a objektivně potřebnému.

Naše společnost cítí oproti tomu potřebu zvýšené ochrany našeho kulturního dědictví, proto proaktivně uplatňuje podobnou strategii, jako v případě environmentálního a energetického managementu. Hlásí se nejen k ochraně známých historických a kulturních památek, ale také k ochraně celkového kulturního a historického kontextu našeho území a jeho stávající zástavby. Považuje za potřebnou ochranu původního charakteru a podoby urbanizace našeho území, původního charakteru a podoby staveb i celkové atmosféry našich měst a obcí.

Nový rozvoj zástavby a infrastruktury území, může být realizovaný v symbióze s původní, pokud je takový úkol zadán, pokud se promítne do následné dokumentace a pokud je sledováno jeho plnění. Nové struktury staveb, jakkoliv moderní, nemusí být v kontradikci k historickým je-li vzájemná symbióza nového se starým důsledně vyžadována a citlivě vyřešena. Neznamená to zakonzervování starých postupů, metod, materiálů a optického vyjádření našich životních potřeb a postojů. Je to jen úcta k již vytvořenému, případně k inspiraci, kterou lze hledat i v dávné či nedávné historii.


_______________________________________________________________________


Informace o podmínkách našich služeb získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz