Partnerství veřejného a soukromého sektoru je lákavý a současně velmi složitý fenomén. Složitý je svou:

• komplexností,
• multidisciplinaritou,
• politizací,
• internacionalizací a také svými
• různorodými praktickými implementacemi.

Příprava PPP projektu je velmi zdlouhavá a náročná, což pochopitelně vzbuzuje pochybnosti, jestli při všech těch rizicích a někdy i problematických efektech PPP projektu má vůbec smysl tuto náročnou cestu podstoupit.

Základní odpovědí je skutečné pochopení hloubky tohoto fenoménu, pochopení všech jeho výhod a nedostatků, příležitostí i hrozeb, pochopení reálné podstaty a oproštění se od všech schémat a rádoby zasvěcených generalizací, oproštění se od formálních sympatií i antipatií, oproštění se od politizace pojmu, jakkoliv je to složité.

_______________________________________________________________________


Odpovědí na specifickou otázku efektivnosti nastoupené cesty by mohla být unifikace a standardizace celého procesu nebo alespoň některých z jeho částí.

Pokusy v České republice v tomto smyslu byly učiněny, nicméně naráží na nedostatek zkušeností s reálnými projekty. Proto velmi často sklouzávají k akademismu, formalismu a obsahové plochosti. Výsledky zpochybňují smysl unifikace a standardizace, což je pochopitelně velká škoda.

Zde jsou některé zásady smysluplné unifikace a standardizace:

Unifikovat a standardizovat lze jen takové procesy, které jsou ověřeny reálnou praxí. Pouze reálná praxe také poskytuje materiál, který lze zobecnit a ze kterého se lze pro další s výhodou poučit. 
Standardizovat a zobecňovat může jen ten, kdo si prošel ohněm reálných projektů a reálných problémů s nimi. Líhní vysoké profesionality a kvality jsou chyby a omyly, pochopitelně zejména ty, které jsou následně analyzovány a v dalším nejsou opakovány. Profesionál se chyb dopouští, ale nikdy je neopakuje.
Standardizovat a zobecňovat může jen ten, kdo vidí problematiku z různých úhlů pohledu, kdo zažil různé přístupy, střetával se s různou kulturou různých projektů a různých projektových týmů.
Standardizovat a zobecňovat pro potřeby českých projektů může jen ten, kdo je Čech a chápe realitu českých poměrů a projektů, s tím však, že současně zná realitu mezinárodního prostředí a to nejen z rešerší, ale z vlastního působení na významných projektech v zahraničí.

Naše společnost disponuje lidmi, naplňujícími tuto unikátní kombinací podmínek, a byla by do určité míry nedbalost, pokud by se takto hozené rukavice nechopila.

_______________________________________________________________________


Předkládaný manuál je postupně budovanou a průběžně ověřovanou, upravovanou a doplňovanou souhrnnou databází standardizovaných, zobecněných a unifikovaných textů, metodik, nástrojů a návodů, které nejen komplexně představí problematiku PPP projektů, jejich přípravy a realizace, ale také urychlí řešení konkrétních úloh, které v rámci přípravy běžně vznikají. Zhodnocuje zkušenosti a poznatky reálných projektů, tyto analyzuje a zobecňuje. Z tohoto důvodu je ideálním nástrojem, když už ne pro standardizaci, tak alespoň pro inspiraci k tomu, jak v konkrétních problémech přípravného procesu dále postupovat.

PPP problematika je nicméně značně různorodá a velmi proměnlivá, pokud se pohybujeme napříč jednotlivých sektorů. Takový manuál má smysl jen v tom případě, pokud se v rámci tohoto různorodého prostředí specializuje. Specializací daného manuálu je problematika PPP projektů v oblasti dopravy tj. projektů v oblasti silniční, železniční, letecké, vodní a městské hromadné dopravy. Jiné oblasti vyžadují podle našeho názoru jiné přístupy a také jiné metodiky.

_______________________________________________________________________


Manuál je rozčleněn do tří částí:

První část (Teorie) je teoretická a představuje v komplexní podobě fenomén PPP a některých pojmů a problémů s PPP spojených.

• Druhá část (Příprava PPP projektů) je praktická a zaměřuje se na presentaci standardizovaných postupů přípravy a realizace PPP projektu.
• Třetí část (Metodika) je databází standardizovaných materiálů, metodik a nástrojů, které je možné v rámci přípravy a realizace PPP projektu využít. Tato část navíc představuje alternativní postupy, jež jsou v praxi rovněž zcela běžné.

_______________________________________________________________________


Manuál se snaží o sjednocení terminologie. Definice jsou uvedeny v jeho závěru. Manuál se na základě toho snaží používat pouze těch termínů, jež jsou pro účely praxe unifikovány (definovány) a to proto, aby nedocházelo, tak jak je v praxi obvyklé, k nepřesnostem výkladu a následně k nedorozuměním.
Co jiný autor to jiné termíny. Smyslem není prosadit dané termíny, ale sjednotit terminologii. Pokud bude vyžádána změna používaných termínů, nebude to pro manuál žádný problém.

Přestože je manuál dostatečně obsáhlým dokumentem, není a nemůže být úplný. Další a další kapitoly budou postupně vznikat a budou doplňovány - vždy podle toho, jak se s jejich problematikou budeme v reálné praxi střetávat.

Manuál je také živým dokumentem, proto lze jen uvítat komentář a oponentní názory, které budou vyjadřovat nesouhlas s některými postupy a návrhy možného řešení. Jen díky takové diskuzi se lze dobrat profesionálního výsledku.

_______________________________________________________________________

Další informace na: info@olbron.cz