Dodavatelským inženýringem rozumíme soubor činností, zaměřených na přípravu a realizaci rozsáhlých a složitých zakázek. Zpravidla se jedná o velké investiční celky, infrastrukturu, developerské projekty ap.

_______________________________________________________________________

Charakter předmětu dodavatelského inženýringu

Charakteristickými rysy předmětu dodavatelského inženýringu jsou:

- technická složitost, systémová komplexnost a oborová různorodost předmětu zakázky,
- celoživotní charakter předmětu zakázky, zahrnující fázi přípravy, realizace, provozu, údržby i kapitálových oprav,
- dodavatelská komplexnost předmětu zakázky, spočívající nejen v její technické, výrobní a obchodní přípravě a realizaci, ale také v zajištěném financování či spolufinancování.

Specifickými rysy předmětu dodavatelského inženýringu mohou být:

- nezbytnost technického návrhu finální podoby zakázky,
- nezbytnost zajištění všech souvisejících administrativních a správních formalit,
- nezbytnost koordinace velkého počtu různorodých subdodavatelů,
- složitost, dlouhodobost a časová proměnlivost smluvních vztahů mezi jednotlivými subjekty transakce,
- nutnost sdílení rozsáhlého spektra podnikatelských rizik s odběratelem a jednotlivými subdodavateli.

Dodavatelským inženýringem se zabývají odborné útvary generálního dodavatele nebo specializovaní poradci. Naše společnost patří ke zkušeným poradcům v daném oboru. Nabízí své služby zadavatelům, generálním dodavatelům a dodavatelským konsorciím.


_______________________________________________________________________

Naše oborové zaměření

Naše společnost disponuje technickými schopnostmi zajistit služby dodavatelského inženýringu zejména v oblasti:

- investiční výstavby,
- dopravy a
- infrastruktury
.

V oblasti energetiky a průmyslu zabezpečíme s výhodou dodavatelský inženýring souvisejících staveb a podmiňující infrastruktury.

_______________________________________________________________________

Průřezové činnosti dodavatelského inženýringu

Dodavatelský inženýring je multioborovou činností. Některé z těchto činností mají průřezový charakter, tj. probíhají ve specifické podobě a souběžně po celou dobu přípravy a realizace předmětu zakázky. Jedná se například o:

- projektový management,
- nákladový a finanční management,
- právní a správní management,
- mananagement kvality, ochrany životního prostředí a hygieny a bezpečnosti práce,
- rizikový management ap.

Ke specifickým činnostem patří:

- technický management zakázky,
- obchodně - dodavatellský management aj.

Konkrétní míra složitosti služeb v oblasti dodavatelského inženýringu je individuální. Do značné míry závisí na předmětu zakázky, způsobu zadání a jednání zadavatele, kultuře a zkušenostech dodavatele a teritoriálních či oborových zvycích v dané oblasti působnosti. Naše společnost je v tomto velmi flexibilní, nevyhledává zbytečné komplikace, naopak je schopná zajistit i poměrně složité a oborově specializované činnosti.

_______________________________________________________________________

Služby na straně uchazeče a dodavatele

Vyhodnocení poptávky a zpracování nabídky


Výchozím krokem dodavatelského inženýringu je:

- podrobné vyhodnocení poptávky,
- zpracování nabídky a
- součinnost v průběhu probíhajícího výběrového řízení.

Ke kritickým činnostem této fáze přípravy a realizace zakázky patří:

- předběžný technický / technologický návrh předmětu zakázky,
- předběžný rozpočet předmětu zakázky a procesu její přípravy a realizace,
- předběžné zajištění způsobu financování přípravy a realizace zakázky,
- předběžné zajištění smluvních vztahů dodavatelského konsorcia,
- riziková analýza předmětu zakázky a procesu její přípravy a realizace.

Rizikovými faktory přípravy nabídky jsou:

- legislativní a právní rámec zadání,
- nesrozumitelnost a zmatečnost zadání,
- nedostatek času na přípravu,
- nutnost překladu nabídky do jazyka zadavatele a požadavek specifického ověřování předkládané dokumentace,
- nákladnost přípravy nabídky,
- požadovaný bid bond a podmínky jeho zajištění.

Problematickými faktory jsou preference či protekce ze strany zadavatele, početnost a charakter konkurence, kritéria výběru atd.

Součástí podrobného vyhodnocení poptávky je proto zjištění a vyhodnocení všech podmínek a rizik, souvisejících se samotnou poptávkou a jejím zadavatelem, zvolenou technologií výběru, kritérii výběru, pravděpodobnosti úspěchu, časovými parametry, náklady zpracování nabídky, teritoriálním a oborovým kontextem zakázky ap. Výstupem je doporučení ohledně podání nabídky, strategie, časového harmonogramu, nákladů a způsobů financování jejího zpracování.

xx

Rozsah a charakter nabídky vyplývá z jejího zadání._______________________________________________________________________


Služby na straně zadavatele

Zadání zakázky a organizace výběrového řízení


Naše společnost nabízí služby zadavatelům v oblasti přípravy zadání zakázky a organizace výběrového řízení.

xx


_______________________________________________________________________

Týmová spolupráce

Kritickým prvkem dodavatelského inženýringu je schopnost týmové spolupráce účastníků dodavatelského konsorcia a dodavatelského řetězce. Naše společnost působí ve směru vytvoření dobré a efektivní atmosféry dodavatelského týmu, umí identifikovat odpovídající rizikové faktory a doporučit konkrétní nápravná opatření.

Obdobně je kritickým prvkem týmová spolupráce dodavatelského konsorcia a dodavatelského řetězce s odběratelem a správními institucemi v zemi jeho působnosti a v zemi realizace dodávky.

Problematika týmové spolupráce je riziková zejměna v mezinárodním prostředí. Rizika se týkají různé národnostní kultury a také národnostních předsudků, které mohou komplikovat spolupráci jak mezinárodních dodavatelských týmů tak spolupráci mezi dodavatelem a zahraničním odběratelem.

Naše společnost věnuje těmto otázkám značnou pozornost jak na úrovni přípravy zakázky (rizika týmové spolupráce v rámci naší rizikové strategie) tak v období realizace zakázky (monitoring rizikových faktorů, identifikace krizových rizik a návrh korekce chování či nápravných opatření)._______________________________________________________________________

Informace o podmínkách našich služeb získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz