Provázíme dopravní projekty od jejich vzniku až po realizaci

Naší filozofií je realizovat projekt jako celek tj. zabývat se kromě konkrétních technických řešení především otázkami financování a realizace projektu. Tento přístup vyžaduje výrazně vyšší odpovědnost za konečný výsledek i pochopení všech okolností, za kterých projekt vzniká a je realizován._______________________________________________________________________Naše služby


Dopravní plánování, dopravní inženýrství a projektová dokumentace:

. Územní plány a urbanistické studie
. Dopravní generely
. Dopravně inženýrské studie
. Dopravní průzkumy a prognózy
. Modelování dopravy
. Simulace dopravních proudů a dopravních staveb
. Projektová dokumentace všech stupňů

Technické poradenství:

. Studie proveditelnosti
. Ekonomika dopravních staveb
. Financování dopravních staveb
. Technicko - ekonomické analýzy
. Investiční plány a jejich rozpočty
. Finanční modely
. Rizikové analýzy
. Žádosti o financování z Evropských fondů
. Kompletní příprava PPP projektů
. Zadávací dokumentace
. Přípravu a realizaci výběrových řízení
. Koncesní smlouvy
. Výkonové a kvalitativní ukazatele veřejné dopravy
. Technické a ekonomické studie a expertní posudky
. Technické, kvalitativní, bezpečnostní a environmentální audity a studie apod.

Institucionální poradenství:

. Programové plánování
. Podnikatelské plány
. Provozní, ekonomické a manažerské audity
. Restrukturalizační programy a plány
. Outsourcingové programy a projekty


_______________________________________________________________________NOVÉ TRENDY V ROZVOJI SYSTÉMŮ MHD

Městská hromadná doprava získává na počátku jednadvacátého století širší teritoriální význam, týká se dopravní obsluhy celého území městské aglomerace, případně celého regionu; v evropském kontextu v rámci přeshraniční spolupráce navíc, je-li to smysluplné - bez ohledu na hranice jednotlivých států.

Významným způsobem se posilují prvky integrace dopravních soustav, včetně integrace s nadřazenými systémy doprav regionálního, celostátního a mezinárodního charakteru resp. integrace s individuální  dopravou v rámci komplexně řešených terminálů a přestupních uzlů. V posledním případě se souběžně řeší nejen přestup mezi jednotlivými druhy doprav, ale také problematika regulace provozu automobilové dopravy ve městech a odstavení automobilů na hranici či za hranicí dopravně přetížených měst.

Posiluje se filosofie udržitelného rozvoje, promítající se do podpory ekologických druhů doprav s elektrickou trakcí nebo na bázi pohonu stlačeným zemním plynem. Významnou roli ve městech hraje stále v širším měřítku cyklistická doprava. 

Významným fenoménem doby  je informatizace jak samotného provozu MHD, tak například systému odbavení cestujících. I zde dochází k procesům unifikace a integrace. V současné době nejde již tolik o dispečerské systémy řízení MHD, jako spíše o moderní formy komunikace s cestující veřejností, moderní formy odbavení ap.

Provozní integrace systému MHD na jedné straně nevylučuje liberalizaci podmínek pro provoz soustav a linek různými přepravci na straně druhé. Liberalizace v podmínkách integrace vyžaduje jednotnou formulaci podmínek zajištění veřejné služby, profesionální udělování provozních koncesí a kvalifikovaný monitoring výkonových a kvalitativních ukazatelů přepravních služeb. Garantovaná kvalita a efektivnost městské hromadné dopravy je přitom hlavním argumentem v konkurenčním boji s prostředky IAD.

Dalším fenoménem je mnohem širší variabilita modelů financování a organizace provozu dopravních soustav, ve velkém opírající se o soukromé zdroje a outsourcing vybraných procesů a služeb. Jednou z možných variant je přechod od nákupu vozových jednotek k nákupu služby provozuschopného vozového parku, což je model, který v sobě zahrnuje jak problematiku financování, tak problematiku odborné údržby vozového parku.

Svět soudobé městské hromadné dopravy je světem lámání zažitých představ a schémat, světem nových, někdy i revolučních přístupů k řešení náročných úkolů. Modernizace v soudobém (našem) pojetí neznamená jen nákup nových autobusů a tramvají, ale zejména nové formy spolupráce a komunikace s cestující veřejností, nové formy organizace provozu, nové metody spolupráce s dodavateli a nové modely financování.

Nové trendy se postupně přesouvají ze západu (špičku v tomto ohledu představuje zejména systém MHD v Londýně) na východ (v Ruské federaci se například o tyto trendy aktivně zajímá Moskva a Petrohrad). Naše společnost využívá velmi dobrou znalost domácího prostředí a také dobrou znalost britského a ruského prostředí. Proto je ideální alternativou pro transfer technologií v tomto oboru.


_______________________________________________________________________


Reference MĚSTSKÁ HROMADNÁ doprava:

•  Metro Petrohrad
•  MHD Petrohrad


_______________________________________________________________________PUBLIKACE:

•  Plánování dopravních soustav vellkých městských aglomerací


_______________________________________________________________________


Více informací na info@olbron.cz