Působíme jako technický, finanční a institucionální poradce v oblasti investiční výstavby, zejména pak dopravy, budov, infrastruktury a energetiky. 

Podrobné informace o činnosti naší společnosti získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz. Najde nás také na Facebooku a na Twittru.


_______________________________________________________________________

Poradenství v oblasti investiční výstavby

Naše společnost se zabývá inženýringovými a poradenskými službami v oblasti investiční výstavby.

Jsme zaměřeni na problematiku velkých infrastrukturních projektů, které podporujeme po celou dobu jejich životního cyklu, počínaje vyhledávacími a koncepčními studiemi, studiemi proveditelnosti, přes komplexní přípravu veškeré související dokumentace přípravného a schvalovacího procesu, přípravu a realizaci výběrových řízení, organizaci a dozorování výstavby až po problematiku související s provozem infrastruktury, její modernizací a případným jejím prodejem či privatizaci. 


_______________________________________________________________________

Sektorová působnost

Své služby  poskytujeme především v oblasti:

•  dopravy a dopravní infrastruktury,
•  budov a jejich technické infrastruktury a
•  energetiky a telekomunikačních staveb.

Jsme multiprofesní společností, která dokáže působit na rozhraní jednotlivých oborů, případně v oblasti projektů komplexní oborové povahy. V rámci těchto sektorů působíme nejen jako technický poradce, ale také jako poradce transakční, finanční, institucionální apod. Zaměřujeme se na problematiku výběrových řízení a smluvních vztahů.

Více...


_______________________________________________________________________

Regionální působnost

Naším domovským územím je pochopitelně Česká republika a Slovensko, zaměřujeme se však rovněž na perspektivní zahraniční trhy střední a východní Evropy. Zahraniční trhy nám umožňují ve větším měřítku uplatňovat efektivní metody koordinace subdodávek a outsourcingu.

Působili jsme na projektech v:

. České republice,
. Slovenské republice,
. Ruské federaci,
. Ázerbájdžánu,
. Bělorusku a
. na Ukrajině.

Ve svých nabídkách jsme se dále soustředili na:

. Kazachstán
. Srbsko,
. Turecko.

Zajímáme se o region Pobaltí a další země balkánského poloostrova. Zajímáme se o zakázky nadnárodních institucí, takových, jako je například EBRD nebo WB. Při plnění úkolů v zahraničí velmi často vstupujeme do konsorcií dodavatelů.Více...


_______________________________________________________________________________

Spektrum služeb

Naše služby překrývají ucelené spektrum technického poradenství a inženýringu v investiční výstavbě. Ke standartním službám v naší nabídce patří:

•  Architektonické studie objektů
•  Územní plány a urbanistické studie
•  Dopravní generely a dopravně inženýrské studie,
•  Provozní simulace dopravních a občanských staveb

•  Studie proveditelnosti a CBA analýzy
•  Projektová dokumentace všech stupňů
•  Zadávací dokumentace
•  Příprava a realizace výběrových řízení

•  Podnikatelské plány
•  Investiční plány a jejich rozpočty
•  Finanční modely
•  Rizikové analýzy

•  Žádosti o financování z Evropských fondů
•  Kompletní příprava PPP projektů

•  Technické a ekonomické studie a expertní posudky
•  Technické, provozní, ekonomické a manažerské audity
•  Bezpečnostní a environmentální audity a studie apod.

Působíme rovněž v oblasti:

•  projektového managementu,
•  technických dozorů,
•  nákladového managementu,
•  programového plánování,
•  procesních a institucionálních analýz,
•  outsourcingových projektů,
•  facility maanagementu,
•  procurementu a
•  dodavatelského inženýringu.

Více...

Naše sesterská společnost Olbron Expo s.r.o. působí navíc v oblasti konferenčního a informačního servisu, exportního a projektového financování, dodavatelského inženýringu (včetně průmyslových sektorů strojírenského zaměření) a reálného zahraničního obchodu.

_______________________________________________________________________

Naše přidaná hodnota

Na rozdíl od běžných inženýringových služeb (byť i ty poskytujeme) se zabýváme především problematikou úspěšné realizace projektů, jejich efektivního financování či spolufinancování, nákladové a hodnotové optimalizace apod. Úkoly chápeme tak, že prioritou klientů je spolehlivá, včasná a efektivní realizace projektů a ne prostý nákup parciálních technických služeb či dokumentace bez konečného užitku. Náš přístup je proaktivní, neplníme jen technické zadání klienta, ale řešíme problémy projektů a klienta tak, abychom pomohli projekt realizovat podle původních jeho očekávání. Ne náhodou nemáme v naší práci rádi slovo vícepráce.

Více...

_______________________________________________________________________

Progresivní metody a nástroje

V naší práci rádi uplatňujeme progresivní metody a nástroje. Zabýváme se proto také problematikou metodiky, procesních auditů, plníme vědeckovýzkumné úkoly, publikujeme, vystupujeme na odborných konferencích a seminářích, nabízíme vzdělávací programy apod. Výhodou pro nás je práce v mezinárodním prostředí, které je v tomto ohledu pro nás velkým zdrojem informací a zkušeností.

Více...

_______________________________________________________________________

Hodnotová orientace

Jsme hodnotově orientovaná firma, vycházející z dlouhodobé vize svého rozvoje. Hodnoty které vyznáváme a sdílíme se svými partnery zahrnují oblasti kvality, ochrany životního prostředí, hygieny a bezpečnosti práce a také etiky našeho chování a podnikání.

Více...


_______________________________________________________________________

Informace o podmínkách našich služeb získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.czPropagační brožura firmy v pdf